579. הגדרות

בחלק זה -

"מפעל" - כל אחד מאלה:

(1) מיזם, עסק, תאגיד או מוסד, שרשומים על שמו, או שהוא מפעיל או מנהל, כלי רכב מסוג כמפורט להלן בטור א' במספר שאינו פחות מהנקוב לצדו בטור ב':

 

טור ב'

טור א'

 

40

רכב נוסעים פרטי, רכב עבודה או רכב מסחרי שמשקלו הכולל עד 3,500 ק"ג

(א)

20

אוטובוס, מונית, רכב מסחרי או רכב עבודה שמשקלם הכולל המותר עולה על 3,500

(ב)

20

חלקם מהסוג שבפסקה (א) וחלקם מהסוג שבפסקה (ב) או סוג אחר

(ג)

(2)

(א) "משרד הובלה" כמשמעותו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירותי הובלה ושירותי גרורים), התשל"ט-1978;

(ב) "משרד להסעות" כמשמעותו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב), התשמ"ה-1985;

(ג) רשות מקומית שבבעלותה אוטובוס.

"בעל מפעל" - לרבות מנהל, שותף או מי שבידו השליטה על המפעל;

"הרשות" - מי שנתמנה על ידי שר התחבורה בהודעה ברשומות לענין חלק זה, וכולו או מקצתו;

"קצין בטיחות" - אדם שהרשות הסמיכה אותו לקצין בטיחות לפי חלק זה בכתב הסמכה.

"כתב הסמכה" - תעודה הניתנת לקצין בטיחות שהוסמך על ידי הרשות לפי חלק זה;

"כלי רכב" - רכב מנועי, גרור ונתמך, למעט אופנוע.

 

580. העסקת קצין בטיחות

(א) בעל מפעל יעסיק במפעלו קצין בטיחות שיש לו רשיון נהיגה לסוגי הרכב המופעלים במפעלו.

(ב) קצין בטיחות יעמוד לרשות המפעל בלבד ולא יעסוק במפעל בכל תפקיד זולת תפקידו כקצין בטיחות, אלא באישור הרשות.

(ג) הרשות רשאית, בתנאים שתקבע, לאשר העסקת אותו קצין בטיחות ביותר ממפעל אחד.

(ד) היו ברשות המפעל יותר ממאה כלי רכב או היו כלי רכב מופעלים במקומות שונים, רשאית הרשות לקבוע למפעל הסדרי פיקוח נוספים.

 

581. חובת הודעה

בעל מפעל יודיע לרשות על התחלה או סיום של העסקת קצין בטיחות במפעלו, תוך 30 יום מיום התחילה או הסיום; בהודעה יפרט בעל המפעל את שמו ופרטים האישיים של קצין הבטיחות וכן את פרטי כתב הסמכתו.

 

582. מתן כתב הסמכה

לא ינתן כתב הסמכה לאדם, אלא אם הוכיח להנחת דעתה של הרשות כל אלה:

(1) הוא סיים לפחות שתים עשרה שנות לימוד, מהן שלוש שנות לימוד בבית ספר מקצועי במגמת מכונאות רכב לפי תכנית מוכרת או השכלה תיכונית  מקבילה, אולם הרשות רשאית לפטור מבקש כתב הסמכה מהתנאי של לימודים בבית ספר מקצועי בכל התקופה או בחלקה אם לדעתה המבקש הוא בעל נסיון מעשי מספיק במכונאות רכב;

(2) הוא תושב ישראל.

(3) הוא עסק במשך שלוש שנים רצופות באחד מהמקצועות בתחום התחבורה שקבעה הרשות ובידו תעודת סוג 2 במכונאות רכב מאת משרד העבודה והרווחה;

(4) הוא בעל רשיון נהיגה דרגה 3 ומעלה;

(5) לא נתקיים בו האמור בתקנה 15ב.

(6) סיים בהצלחה קורס לקציני בטיחות, מאושר על ידי הרשות ובהתאם לתכנית לימודים שאושרה על ידיה;

(7) עמד בהצלחה בבחינות לקציני בטיחות בהתאם לתכנית בחינות שנקבעה או אושרה על ידי הרשות.

(8) עמד בהצלחה במבחן אישיות.

 

583. מתן אישור

הרשות רשאית ליתן בנסיבות מיוחדות אישור לשמש קצין בטיחות גם אם המבקש אינו בעל כתב הסמכה בתנאי שיוכיח להנחת דעתה כל אחד מאלה:

(1) התקיימו במבקש הוראות פסקאות (1) עד (5) ו- (8) לתקנה 582;

(2) הוא התחייב להשתתף בקורס קציני בטיחות שאושר על ידי הרשות, בתנאים ובמועדים שייקבעו על ידי הרשות באישור.

 

583א. תקופת תוקף כתב ההסמכה

(א) הרשות רשאית לתת כתב הסמכה או לחדשו לתקופה של חמש שנים.

(ב) אגרה בעד כתב הסמכה או חידושו תהיה כמפורט בתוספת הראשונה בחלק א'.

 

584. מינוי ועדת הסמכה

(א) הרשות רשאית למנות ועדת הסמכה להסמכת קציני בטיחות שמתפקידה להמליץ בפני הרשות;

(1) על תכניות לימודים כאמור בתקנה 582(6) ותכנית בחינות כאמור בתקנה 582(7);

(2) על תכנית להכשרה, להשתלמות ולהדרכה של קציני בטיחות;

(3) על הסמכת קציני בטיחות כאמור בחלק זה11

(4) כל מתן פטור מהוראות תקנה 582(1) ו-(3), כולם או חלקן, לצורך הסמכת קצין בטיחות בהתחשב בכישוריו של המבקש.

(5) על הוראות נוהל והדרכה הנוגעות לתחילת עבודתו של קצין הבטיחות במפעל.

(א1) ועדת ההסמכה תשמש גם כועדה מקצועית שמתפקידה להמליץ בפני הרשות בענינים הנוגעים לתפקודו המקצועי של קצין הבטיחות, ובענינים הנוגעים לתקנה 15ב.

(ב) הועדה תהיה בת ששה חברים שהם:

(1) שלושה נציגים של משרד התחבורה ובהם היושב ראש;

(2) נציג אחד של משטרת ישראל;

(3) שני נציגים של הארגון הארצי המייצג את המספר הגדול ביותר של קציני בטיחות.

(ג) ועדת ההסמכה תדון בהרכב של שלושה חברים לפחות ובלבד שיהיה בהרכב נציג אחד מכל אחד מן הגופים המרכיבים את הועדה לפי תקנת משנה (א).

(ד) החלטות הועדה יתקבלו ברוב קולות; במקרה של קולות שקולים תכריע דעתו של היושב-ראש, ובהיעדרו - דעתו של נציג משרד התחבורה.

(ה) הועדה תודיע לרשות בכתב את המלצותיה.

 

585. תפקידי קצין בטיחות

(א) אלה תפקידי קצין בטיחות:

(1) לפקח על כך שהנהגים המועסקים על ידי המפעל או הנוהגים ברכבו ימלאו אחר הוראות פקודת התעבורה והתקנות על פיה (להלן - דיני התעבורה);

(2) לפקח על כך שהרכב של המפעל או המופעל על ידו יהיה בכל עת במצב תקין ושיתמלאו בו הוראות דיני התעבורה;

(3) לפקח על הוראות כל דין הנוגע לבטיחותם של עוברי דרך ותקינותו של רכב בתחום המפעל;

(4) לפקח על כך שמצב בריאותם של הנהגים כאמור בפסקה (1) יהיה תואם את דרישות דיני התעבורה;

(5) להדריך את הנהגים כאמור בפסקה (1) בעניני נהיגה, טעינה, פריקה, טיפול ברכב ודיני התעבורה;

(6) להמליץ בפני בעל המפעל בכל הנוגע להכשרתם ולהשתלמותם של הנהגים במפעל ולהנהגת סדרי בטיחות במפעל ובכל הנוגע לבטיחותם של הנהגים ושל הרכב;

(7) להגיש דינים וחשבונות לבעל המפעל בכל הנוגע לתפקידיו לפי תקנה זו;

(8) לנהל כרטסת ורישומים לגבי רכב ונהגים על פי הפרטים שהורתה הרשות.

 

586. סמכויות קצין הבטיחות לגבי רכב

(א) קצין בטיחות רשאי לאסור את השימוש ברכב שבבעלות המפעל או הנמצא בשליטתו ולהתנות את השימוש בו בתיקונו והבאתו למצב שלא יפגע, לדעתו, בבטיחות התנועה, ובלבד ששוכנע כי נתקיימו ברכב הוראות תקנה 308(א).

(ב) העתק מההודעה האוסרת שימוש כאמור בתקנת משנה (א) תישלח בו ביום על ידי קצין הבטיחות לרשות הרישוי.

 

587. הודעה על ליקויים

קצין בטיחות יודיע בכתב לבעל המפעל על כל ליקוי שמצא ברכב של המפעל או הנמצא בשליטתו העלול לסכן את התנועה ועל כל פגם בעבודות הנהגים ובהתנהגותם בדרך וכן על כל ליקוי במצב בריאותם של הנהגים.

 

587א. תיקונים על פי הודעות

הודיע קצין הבטיחות לבעל המפעל על ליקויים ברכב כאמור בתקנה ,587 חייב בעל המפעל לבצע כל תיקון המפורט בהודעת קצין הבטיחות, זולת אם בעל המפעל הביא תוך יומיים את הרכב, שלגביו ניתנה הודעת קצין הבטיחות, בפני רשות הרישוי לבדיקה ונמצא שהרכב תקין וכשיר לתנועה בהתאם לתקנה 273.

 

587ב. חובות בעל המפעל

הודיע קצין הבטיחות לבעל המפעל על ליקוי במצב בריאותם של הנהגים, ידווח בעל המפעל לרשות, מיד עם קבלת ההודעה כאמור; לא דיווח בעל המפעל לרשות על ליקוי במצב בריאותם של הנהגים, תוך שבעה ימים מיום קבלת ההודעה, ידווח קצין הבטיחות עצמו לרשות ולרופא המוסמך כאמור בתקנה 193(ב).

 

587ג. הוראות הרשות

(א) הרשות רשאית להורות לבעל מפעל או לקצין בטיחות כל הוראה שיש בה, לדעתה, צורך לקיום סדרי הבטיחות במפעל לפי הוראות חלק זה.

(ב) בעל מפעל או קצין בטיחות שקיבל הוראה כאמור בתקנת משנה (א) חייב למלא אחריה.

(ג) הרשות רשאית להזמין בכל עת בעל מפעל או קצין בטיחות להתיצב בפניה במקום ובמועד הנקובים בהזמנה לשם בירור כל ענין לפי חלק זה, כפי שיפורט בהזמנה.

 

587ד. פטור

הרשות רשאית לפטור מהוראות חלק זה כולן או מקצתן באופן כללי או למקרה מסויים.


כל הזכויות לתכנים שמורות לאהרון בטיחות בתנועה - שירותי קצין בטיחות בתעבורה

האתר הוקם על ידי א.ר.פ.ס הקמת אתרים ו חנות וירטואלית